കാറ്റഗറി I (LP സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക്)

അടിസ്ഥാന യോഗ്യത PDC or +2 + D. Ed/ TTC

 

വിഷയങ്ങൾ മാർക്ക്
സൈക്കോളജി 30
മലയാളം 30
ഇംഗ്ലീഷ് 30
കണക്ക് 30
പരിസര പഠനം (EVS) 30
ആകെ 150