കാറ്റഗറി II ( UP സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകർക്ക്)

അടിസ്ഥാന യോഗ്യത Degree + TTC/ D.Ed

 

വിഷയങ്ങൾ മാർക്ക്
സൈക്കോളജി 30
മലയാളം 30
ഇംഗ്ലീഷ് 30
കണക്ക് + സയൻസ് / സോഷ്യൽ സയൻസ് 60
ആകെ 150