കാറ്റഗറി III (ഹൈസ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകർക്ക്)

അടിസ്ഥാന യോഗ്യത  Degree + B.Ed

 

വിഷയങ്ങൾ മാർക്ക്
മലയാളം / ഇംഗ്ലീഷ് 30
സൈക്കോളജി (ഇംഗ്ലീഷിൽ) 40
അതത് വിഷയങ്ങൾക്ക് 80
ആകെ 150