കാറ്റഗറി IV (സ്പെഷ്യൽ – ആർട്ട് / മ്യൂസിക്, തയ്യൽ etc)

അടിസ്ഥാന യോഗ്യത   +2 + ഡിപ്ലോമ / ഡിഗ്രി ( ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഗവ: അംഗീകരിച്ചത് )

 

വിഷയങ്ങൾ മാർക്ക്
സൈക്കോളജി 30
മലയാളം 40
അതത് വിഷയങ്ങൾക്ക് 80
ആകെ 150