model exam iii category 3 answer key

MODEL III ANSWER KEY CATEGORY III

PSYCHOLOGY

1C   2D    3B     4A     5A     6A      7B     8B    9C    10A    11A     12A     13A    14A    15A      16C    17B      18A    19C     20C     21B    22A    23A     24A    25D    26C     27A     28B    29C    30D    31B    32D    33A    34B    35C   36D  37A   38A    39A    40D

English for other option

41A   42A    43C   44D    45C    46D      47C     48D     49A      50B     51C     52A     53C      54B     55D    56B     57B     58D      59D     60C     61C     62C    63B     64B     65C     66B      67D      68B       69A      70A

MALAYALAM FOR OTHER OPTION

41B     42D     43B   44D     45B     46   47B      48A      49B      50B    51A      52A       53B      54D     55B    56B     57A    58D    59D     60B      61D   62C

63C     64B      65B    66B     67C     68B      69C      70B

SOCIAL SCIENCE

71  C    72B   73D     74C    75D     76A     77C      78B     79D      80C      81D     82A    83B    84A     85A     86B     87C     88D     89A    90D     91A    92D    93B     94C      95D    96C        97D       98A    99C        100B    101C    102A   103A     104C      105D        106B       107B      108C     109D     110B    111A   112D   113C    114B   115A   116A   117D     118A    119C       120B   121A     122B    123C     124D     125B      126D      127B       128A      129C       130D      131C    132B     133A     134D      135B     136B      137B       138C     139A      140C        141D      142 B   143A      144C      145D      146B      147A       148C     149B       150C

MAIN ENGLISH

71D    72D   73D     74A    75A      76B     77B    78D      79C      80D     81B    82B     83C    84C    85A    86C       87A     88C    89C     90D     91A    92C   93A     94D    95B    96A     97A     98C     99A     100C     101C     102B    103C     104B      105B      106D     107A     108D     109A    110A      111A     112B    113A      114B       115B     116D        117B     118A     119D    120B

121C     122C      123C      124A     125B      126C      127B     128A     129C    130B      131B     132B     133C      134C      135D      136D      137A     138B

139D     140C     141C      142B      143D   144D    145B     146B    147D     148C      149B      150B

HINDI

71B    72D     73B       74A     75C     76D     77D     78C      79B      80C      81A      82C       83A     84B      85C      86D      87A       88C      89B      90C

91A      92C      93A     94A     95B     96C     97A     98B     99A     100C    101A    102B     103A     104C    105A    106D    107D    108D    109C    110D   111C     112A     113A     114B     115D     116A     117B     118C    119C       120A     121A      122C    123A     124C     125D    126C       127A

128D     129D    130D    131C     132C      133C       134D   135D     136A    137C      138D     139C     140A      141B     142B     143B     144B      145B   146D     147A    148D    149D      150A

NATURAL SCIENCE

71D     72A     73A     74C     75C    76A      77A     78B    79A     80C     81B     82A     83C     84C     85D     86B      87D      88D    89D     90D     91D    92D

93A    94B    95D    96C    97D    98C    99C     100B    101B    102B    103B    104B    105C      106B     107C      108D     109B      110B     111D      112B   113C    114C    115A      116B    117C      118B     119C      120B     121C     122C     123B    124A     125C     126D      127B     128C     129C      130B    131A      132D      133B     134B      135A      136D     137A      138C   139A     140C      141D    142A     143C      144C      145B      146C      147C      148C     149D      150A

MATHEMATICS

71C    72B     73D     74B     75C     76D      77D    78D     79A     80D     81C     82B    83B    84D     85A    86C     87A    88A     89D    90C   91C    92D    93B    94B   95D     96C     97C      98C      99B     100B     101B     102A    103C      104B      105B      106B      107B      108A      109B    110B    111A   112C    113B     114B     115B    116B      117D     118D     119A     120B

PHYSICAL SCIENCE

71C    72B   73A   74A    75A   76B    77C     78     79A     80A    81A    82B   83C     84D      85B    86C    87C    88B    89C     90A    91B    92C    93B   94B    95D    96A     97D    98A   99C    100D     101B    102B    103D    104A    105A    106A    107A     108C     109B     110C    111D    112B    113D     114C    115A     116D    117B    118B    119C     120A    121D   122B   123C    124D     125A     126C     127C     128C     129D     130B   131A    132B     133C     134D     135A      136C    137A    138B    139C   140C